18th EASA Biennial Conference
EASA2024: Doing and Undoing with Anthropology
University of Barcelona, 23-26 July 2024.

Call for Submissions

Field/Works II

Generating Ecologies of Trust

The European Association of Social Anthropologists (EASA) is encouraging members to participate online and digitally to the conference this year. As part of the online activities, the convenors of EASA are delighted to announce a call for artworks for the online exhibition project, Field/Works II: Generating Ecologies of Trust, curated by ANTART members Maxime Le Calvé and Jen Clarke. We invite artist-anthropologists to submit multi-modal works that resonate with the theme. Submissions are due 14 June, 2024.

Whereas Field/Works (EASA Lisbon, 2020) centered around “kaleidoscopic” practices of fieldwork, the theme of Field/Works II is inspired by Isabelle Stengers & Didier Debaise’s call to rebel against the “suspicion-based” epistemology of modern sciences, and fight back with what Félix Guattari called the “polyphonic arts'', building trust-generative ‘dispositifs’. We now arguably work and live in an era “after progress” and attempts of legitimising a one-world ontology have failed (at least in our discipline). How can we (re)generate trust to make space for healing, living and dying practices that accommodates many worlds and modes of existence — working with ideas such as ‘earthly beings’ (de la Cadena) the ‘interdependance’ (Sharma), or ‘multispecies justice’ (Haraway)? How can practices that address both artistic and anthropological concerns partake in and contribute to 'ecologies of trust'? How might such practices challenge or transform the legacies of modernist ethics, of comparing “all things being equal“ and the ensuing general “thinning” of reality? What are the implications for anthropological knowledge that emphasise interdependance and its specific forms of co-existence?

Submissions should respond to this theme, which connect to the theme of EASA 2024: The Doing and Undoing of Anthropology.

As an online exhibition we not only embrace a plurality of voices and perspective, but hope to showcase diverse media, including, but not limited to, digital art, documentation of installations, moving image/ film/ video works, or soundscapes, for example.

Selected works will be featured in an online-only exhibition, accessible through EASA’s Field/Works dedicated project platform. Contributors will be invited to public conversations with the curators and invited guests. A small fee will be available for artists and designers.

Important Dates:

 • Submission Deadline: Fri 14 June 2024
 • Acceptation Notice: Mon. 17 June 2024
 • Exhibition Dates: The show will open on 18 July 2024, for the online day of the EASA conference. The online exhibition will remain accessible for at least 2 years and will be accompanied by a radical open access publication edited by the curators.

Submission Guidelines:

 • Open to all artists and anthropologists and related disciplines
 • Art/works must address the theme in an explicit way
 • Works-in-progress and process-based works are most encouraged
 • Submissions should include a description of the proposed work, alongside images (max. 5), and links to video or sound files (if applicable)
 • Include a brief artist bio (50-150 words), a short CV (max 3 pages), and statement (max. 300 words) reflecting on the submitted or proposed work, and its relation to the exhibition theme
 • you should submit between 1 and 5 Images or other files of work proposed or related material

To submit your work, email: fieldworks.easa(at)gmail.com

In Catalan - click to expand

Field/Works II:

Generant Ecologies de Confiança

L'Associació Europea d'Antropòlegs Socials (EASA) anima els seus membres a participar digitalment a la conferència aquest any. Com a part de les activitats en línia, els convocants de l'EASA estan encantats d'anunciar una convocatòria d'obres d'art per al projecte d'exposició en línia, Field/Works II: Generating Ecologies of Trust, comissariada pels membres d'ANTART Maxime Le Calvé i Jen Clarke. Convidem els artistes-antropòlegs a presentar obres multimodals que ressonin amb el tema. Les presentacions s'han de presentar el 10 de juny de 2024.

Mentre que Field/Works (EASA Lisboa, 2020) es va centrar en les pràctiques "caleidoscòpiques" de treball de camp, el tema de Field/Works II s'inspira en la crida d'Isabelle Stengers i Didier Debaise a rebel·lar-se contra l'epistemologia "basada en la sospita" de les ciències modernes, i lluitar contra el que Félix Guattari va anomenar les ""arts polifòniques" de construir dispositius generadors de confiança. Ara treballem i vivim en una era "després del progrés" i els intents de legitimar una ontologia d'un món han fracassat (almenys en la nostra disciplina). ). Com podem (re)generar la confiança per fer espai per a pràctiques de curació, de vida i de mort que s'adaptin a molts mons i modes d'existència, com ara amb idees com els "éssers terrestres" (de la Cadena), la "interdependència" (Sharma) o 'justícia multiespècie' (Haraway). Com poden les pràctiques que aborden preocupacions tant artístiques com antropològiques participar i contribuir a les "ecologies de la confiança"? Com poden desafiar o transformar aquestes pràctiques els llegats de l'ètica modernista de comparar "totes les coses en igualtat" i el consegüent "aprimament" general de la realitat? Quines són les implicacions per al coneixement antropològic que emfatitzen la interdependència i les seves formes específiques de convivència?

Les presentacions haurien de respondre a aquest tema, que connecta amb el tema de l'EASA 2024: El fer i desfer l'antropologia.

Les obres seleccionades es presentaran en una exposició només en línia, accessible a través de la plataforma de projectes dedicada a Field/Works de l'EASA. Els col·laboradors seran convidats a converses públiques amb els comissaris i convidats. Hi haurà una petita quota per a artistes i dissenyadors, completa.

Com a exposició en línia no només abracem una pluralitat de veus i perspectives, sinó que esperem incloure diversos mitjans, com ara, entre d'altres, art digital, documentació d'instal·lacions, obres d'imatge/pel·lícula/vídeo o paisatges sonors, per exemple.

Dates importants:

 • Data límit de presentació: 14 de juny de 2024
 • Avís d'acceptació: 17 de juny de 2024
 • Dates de l'exposició: la mostra s'inaugurarà el 18 de juliol de 2024, per al dia en línia de la conferència de l'EASA. L'exposició en línia romandrà accessible durant almenys 2 anys i anirà acompanyada d'una publicació radical d'accés obert editada pels comissaris.

Directrius de presentació:

 • Obert a tots els artistes i antropòlegs
 • Les obres d'art han d'abordar el tema d'una manera explícita
 • Es fomenten més els treballs en curs i els basats en processos
 • Les presentacions han d'incloure una descripció del treball proposat, juntament amb imatges (màx. 5) i enllaços a fitxers de vídeo o so (si escau)
 • Incloure una breu biografia de l'artista (50-150 paraules), un currículum curt (màxim 3 pàgines) i una declaració (màxim 300 paraules) que reflexioni sobre l'obra presentada o proposada, i la seva relació amb el tema de l'exposició
 • Cal presentar entre 1 i 5 imatges o altres arxius de treball proposat o material relacionat

Per obtenir més informació i enviar el vostre treball, envieu un correu electrònic a: fieldworks.easa(at)gmail.com

In Spanish - click to expand

Field/Works II

Generando Ecologías de Confianza

The European Association of Social Anthropologists (EASA) anima a sus miembros a participar digitalmente en la conferencia de este año. Como parte de las actividades en línea, los organizadores de EASA se complacen en anunciar una convocatoria de obras de arte para el proyecto de exposición en línea, Field/Works II: Generating Ecologies of Trust, comisariada por los miembros de ANTART Maxime Le Calvé y Jen Clarke. Invitamos a los artistas-antropólogos a presentar obras multimodales que resuenen con el tema. El plazo de presentación finaliza el 10 de junio de 2024.

Mientras que Field/Works (EASA Lisboa, 2020) se centró en las prácticas «caleidoscópicas» del trabajo de campo, el tema de Field/Works II se inspira en el llamamiento de Isabelle Stengers & Didier Debaise a rebelarse contra la epistemología «basada en la sospecha» de las ciencias modernas, y contraatacar con lo que Félix Guattari llamó las «artes polifónicas» de construir dispositivos generadores de confianza. Ahora trabajamos y vivimos en una era «después del progreso» y los intentos de legitimar una ontología de un solo mundo han fracasado (al menos en nuestra disciplina). ¿Cómo podemos (re)generar confianza para dar cabida a prácticas de sanación, vida y muerte que den cabida a muchos mundos y modos de existencia, por ejemplo con ideas como «seres terrenales» (de la Cadena), «interdependencia» (Sharma) o «justicia multiespecie» (Haraway)? ¿Cómo pueden las prácticas que abordan preocupaciones tanto artísticas como antropológicas participar y contribuir a las «ecologías de la confianza»? ¿Cómo podrían dichas prácticas desafiar o transformar los legados de la ética modernista de comparar «todas las cosas por igual» y el consiguiente «adelgazamiento» general de la realidad? ¿Cuáles son las implicaciones para el conocimiento antropológico que hace hincapié en la interdependencia y sus formas específicas de coexistencia?

Las propuestas deberán responder a este tema, que conecta con el tema de EASA 2024: El hacer y el deshacer de la antropología

Las obras seleccionadas se presentarán en una exposición sólo en línea, accesible a través de la plataforma de proyectos Field/Works de EASA. Los colaboradores serán invitados a conversaciones públicas con los comisarios y los invitados. Se ofrecerá a los artistas y diseñadores una pequeña cuota, completa

Al tratarse de una exposición en línea, no sólo abarcamos una pluralidad de voces y perspectivas, sino que esperamos incluir diversos medios, incluidos, entre otros, el arte digital, la documentación de instalaciones, obras de imagen en movimiento/película/vídeo o paisajes sonoros, por ejemplo.

Fechas importantes:

 • Plazo de presentación:14 Junio 2024
 • Aviso de aceptación: 17 Junio 2024
 • Fechas de la exposición: La exposición se inaugurará el 18 de julio de 2024, durante la jornada en línea de la conferencia de la AESA. La exposición en línea permanecerá accesible durante al menos 2 años e irá acompañada de una publicación radical de acceso abierto editada por los comisarios

Normas de presentación:

 • Abierto a todos los artistas y antropólogos
 • Las obras deben abordar el tema de forma explícita
 • Se valorarán especialmente las obras en curso y las basadas en procesos
 • Los envíos deben incluir una descripción de la obra propuesta, junto con imágenes (máx. 5) y enlaces a archivos de vídeo o sonido (si procede)
 • Incluya una breve biografía del artista (50-150 palabras), un breve CV (máx. 3 páginas) y una declaración (máx. 300 palabras) que reflexione sobre la obra presentada o propuesta y su relación con el tema de la exposición
 • Deberá presentar entre 1 y 5 imágenes u otros archivos de la obra propuesta o material relacionado

Para más información y para presentar su obra, envíe un correo electrónico a: fieldworks.easa(at)gmail.com

In French - click to expand

Field/Works II

Générer des écologies de confiance

L'Association européenne des anthropologues sociaux (EASA) encourage cette année ses membres à participer à la conférence sans nécessairement faire le voyage, en utilisant sa plateforme numérique. Dans le cadre du programme des activités proposées uniquement en ligne, les organisateurs de l'EASA ont le plaisir d'annoncer un appel à contribution pour l'exposition en ligne, Field/Works II : Generating Ecologies of Trust, organisée par Maxime Le Calvé et Jen Clarke, membres de l'ANTART (le réseau thématique “Anthropologie et les Arts”). Les propositions sont attendues pour le 10 juin 2024.

Le thème de Field/Works II répond à l'appel d'Isabelle Stengers et Didier Debaise à se rebeller contre l'épistémologie de « la peur d’être dupe » qui caractérise les sciences modernes, et à riposter avec ce que Félix Guattari a appelé les « arts polyphoniques » pour fabriquer des dispositifs générateurs de confiance. Nous travaillons et vivons aujourd'hui dans le monde d’après l’idéologie du progrès et les tentatives de légitimer une ontologie universelle ont échouées (du moins dans notre discipline). Comment pouvons-nous (re) générer la confiance pour faire de la place aux pratiques de guérison, de vie et de fin de vie qui prennent en compte de nombreux mondes et modes d'existence - tels que les idées d'« êtres terrestres » (de la Cadena), d'« interdépendance » (Sharma) ou de « justice multi-espèces » (Haraway) ? Comment les pratiques qui répondent à des préoccupations à la fois artistiques et anthropologiques peuvent-elles participer et contribuer à des « écologies de la confiance » ? Comment ces pratiques peuvent-elles remettre en question ou transformer les héritages de l'éthique moderniste consistant à comparer « toutes choses égales par ailleurs » et l'« amincissement » général de la réalité qui en découle ? Quelles sont les implications de ces décalages possibles pour la génération de savoirs anthropologiques qui mettent l'accent sur l'interdépendance et ses formes spécifiques de coexistence?

Les soumissions doivent répondre à ce thème, lié au thème de l'EASA 2024 : Faire et défaire avec l'anthropologie.

Les œuvres sélectionnées seront exposées en ligne. Les contributeurs seront invités à des tables rondes avec les conservateurs et des invités, en ligne également. Un honoraire symbolique est prévu pour les artistes.

Nous souhaitons intégrer dans cette exposition numérique une pluralité de voix et de perspectives, mais également une pluralité de médias, y compris, mais sans s'y limiter, art numérique, installations documentées, images animées, films, œuvres vidéo ou paysages sonores, par exemple.

Dates importantes:

 • Date limite de soumission: 14 juin 2024
 • Avis d'acceptation: 17 juin 2024
 • Dates de l'exposition: L'exposition ouvrira le 18 juillet 2024, pour la journée en ligne de la conférence de l'EASA. Elle restera accessible pendant au moins 2 ans et sera accompagnée d'une publication en accès libre éditée par les commissaires de l’exposition.

Soumission:

 • Ouvert à tous les artistes et anthropologues
 • Les œuvres doivent aborder le thème de manière explicite
 • Les travaux en cours et les œuvres sont les plus encouragés
 • Les soumissions doivent inclure une description de l'œuvre proposée, ainsi que des images (max. 5) et des liens vers des fichiers vidéo ou sonores (le cas échéant)
 • Veuillez inclure une brève biographie de l'artiste (50-150 mots), un bref CV (3 pages maximum) et une présentation (300 mots maximum) de l'œuvre et de sa relation avec le thème de l'exposition
 • Veuillez soumettre entre 1 et 5 images ou autres fichiers électroniques présentant l'œuvre proposée.

Pour plus d'informations et pour soumettre votre proposition, veuillez envoyer un courriel à : fieldworks.easa(at)gmail.com